Følg os på LinkedIn

Betingelser

Almindelige forretnings­­betingelser

Nærværende dokument indeholder mt spray as’ (herefter ”mt spray”) almindelige forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”), hvilke gælder som integreret del af enhver form for aftale (herefter ”Aftalen”), som Kunden indgår med mt spray. Enhver henvisning til Aftalen er således også en henvisning til Betingelserne. Betingelserne er tillige tilgængelige på www.mt-spray.dk om end disse kan blive tilpasset den konkrete Kunde. Med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt måtte vedtages mellem mt spray og Kunden, er mt spray aldrig bundet af Kundens fremsatte vilkår.

1. mt sprays ydelser

mt spray leverer dyser til enhver form for opgave samt supplerende produkter relateret hertil, herunder rådgivning.

2. Kundens ydelser

Hvor Kunden måtte have behov for særligt tilpassede produktløsninger, er Kunden ansvarlig for levering af specifikationer og mt spray ifalder intet ansvar for produktets udformning eller funktionsdygtighed, såfremt sådanne specifikationer er fulgt.

3. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works. Omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Kunden og transporten sker på Kundens risiko.

4. Pris og betalingsvilkår

Alle priser angives ekskl. moms. Medmindre Aftalen angiver andet, vil betaling altid forfalde løbende måned + 30 dage fra dateringen af fakturaen. Gældende priser kan rekvireres hos mt spray og reguleres i øvrigt årligt pr. 1. januar med mindre andet angives i fm. prisoplysningen. Der beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra betalingstidspunktet ved forsinket betaling. mt spray udsender alene elektroniske fakturaer. Rykkergebyrer udgør kr. 100,00.

5. Produktinformation

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra mt spray eller en af mt sprays forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, mt spray udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af mt spray.

6. Produktændringer

mt spray forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produk­ter samt at levere produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikatio­ner, form eller funktion.

7. Kundens misligholdelse

Ud over hvad der eventuelt måtte være anført andetsteds i Aftalen, og dermed også Betingelserne, er følgende forhold altid at anse som væsentlige misligholdelser og berettiger dermed mt spray til uden varsel at hæve Aftalen, idet det udtrykkeligt bemærkes, at andre forhold også kan udgøre væsentlig misligholdelse:

  • Kundens forsinkede betaling
  • Enhver form for insolvens- eller rekonstruktionsbehandling af Kundens virksomhed

I tilfælde af enhver form for misligholdelse skal mt spray ved siden af eventuelle andre rettigheder være berettiget til erstatning iht. dansk rets almindelige regler.

8. mt sprays misligholdelse

mt spray forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere produkter, som var mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Kunden re­klamerer inden 12 måneder fra produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Kunden burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager mt spray sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Kunden ikke skriftligt underretter mt spray om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

mt sprays ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden mt sprays skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde.

Ved mangels indsigelser skal Kunden efter forudgående aftale med mt spray sende produktet til mt spray vedlagt en følge­seddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Kunden. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser mt sprays undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet for Kundens regning og risiko. Såfremt produktet er mangelfuldt, sender mt spray for mt sprays regning og risiko det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt til Kunden og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt.

Ovenstående udgør Kundens samlede mangelsbeføjelser og Kunden er ikke berettiget til at rejse krav mod mt spray som følge af man­gelfulde produkter herudover. Enhver økonomisk begrænsning af Kundens krav følger af pkt. 9 in fine.

9. Begrænsninger af mt sprays ansvar

Med mindre mt spray udviser grov uagtsomhed, er mt spray ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af:

  • forsinkelser af enhver art, idet Kunden uden andre beføjelser dog skal være berettiget til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen, såfremt levering ikke er sket senest 14 dage efter det i Aftalen angivne leveringstidspunkt.

Herudover har mt spray uanset eventuel grad af uagtsomhed intet ansvar for:

  • følgeskader herunder for tyveri, hærværk, vand- og brandskader, vejrligsskader mm., eller indirekte tab, herunder for driftstab og tabt arbejdsfortjeneste;
  • Aftalens eventuelle påvirkning af Kundens forsikringsforhold;
  • forhold, hvor der foreligger force majeure, hvilket dækker over forhold uden for mt sprays kontrol og som mt spray ikke med rimelighed kunne have inddraget i fm. Aftalens indgåelse;
  • produktansvarsskader ud over hvad, der følger af ufravigelige bestemmelser efter dansk rets almindelige regler om produktansvar.

Uanset om Kundens krav omfatter en afhjælpning eller et egentligt økonomisk krav, hvor dette måtte være tilladt, kan mt sprays ansvar – med mindre ufravigelig lovgivning hindrer dette – aldrig overstige Kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den af Kunden erlagte betaling for produktet.

10. Kundens friholdelse af mt spray

Rejser tredjemand krav mod mt spray, hvor der foreligger begrænsninger i mt sprays ansvar jf. pkt. 9, skal Kunden holde mt spray skadesløs i enhver udstrækning, herunder også for rådgiveromkostninger.

11. Endelig Aftale

Uanset på hvilken måde mt spray og Kunden drøfter eller korresponderer om tilbud til Kunden, vil der ikke foreligge en endelig Aftale, før end Kunden fra mt spray har i) modtaget denne i underskrevet stand, eller ii) modtaget de omhandlede produkter.

12. Ændringer af Aftalen

Alene skriftlige ændringer aftalt mellem parterne er gyldige. mt spray skal dog være berettiget til at varsle ændringer af Aftalen med 3 måneders frist.

13. Overdragelse til tredjemand

mt spray kan frit overdrage hele eller dele af Aftalen til tredjemand, så længe det kan ske uden gene for Kunden. Ved ændrede vilkår til ugunst for Kunden som følge af en overdragelse skal Kunden alene være berettiget til at hæve købet, men ikke herudover kræve erstatning eller anden form for kompensation.

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Kunden og mt spray som måtte opstå i forbindelse med denne Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, afgøres efter dansk ret. mt spray bestemmer, om den givne tvist skal behandles ved domstol (i hvilket tilfælde mt sprays hjemting skal fungere som 1. retsinstans med sædvanlig appeladgang) eller voldgift (i hvilket tilfælde behandling skal ske ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen). Såfremt det er Kunden, der ønsker at rejse en sag, skal Kunden skriftligt meddele dette til mt spray, hvorefter mt spray har 10 arbejdsdage fra modtagelsen af meddelelsen til at vælge mellem domstol eller voldgift. Overholdes fristen ikke, skal Kunden alene være berettiget til at anlægge sag ved mt sSprays hjemting.

Uanset de ovenfor angivne værnetingsvilkår, skal Kunden dog være forpligtet til at lade sig indstævne/indklage, såfremt mt spray ved anden domstol eller voldgift bliver stævnet af tredjemand og mt spray finder anledning til at medinddrage Kunden.

Version 1.0, december 2017

Beregn dine optimeringsmuligheder online

For at hjælpe dig med at undersøge muligheden for at optimere din produktion, har vi samlet en række onlineberegnere fra Spraying Systems Co. Prøv beregnerne online her.

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret på moderne sprayteknologi

Spørg os om dyser

Marianne Tofte

Marianne Tofte

Direktør
Tlf.: +45 4454 0454
mt@mt-spray.dk

Torben Holm

Torben Holm

Salgsing., Jylland
Tlf.: +45 4454 0454
th@mt-spray.dk

Claus Brandt

Claus Brandt

Salgsing., Sjælland og Fyn
Tlf.: +45 4047 9635
cb@mt-spray.dk

Janne Pedersen

Janne Pedersen

Salgsing., Sjælland og Fyn
Tlf.: +45 4414 3435
jp@mt-spray.dk

Laila Madsen

Laila Madsen

Internt salg
Tlf.: +45 4414 1552
lm@mt-spray.dk

Elsebeth Møller Bock

Elsebeth Møller Bock

Internt salg og bogholderi
Tlf.: +45 4454 0454
emb@mt-spray.dk